Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

Uradne ure

Pisarna Krajevne skupnosti Podbočje je odprta:

SREDA: 13:00 – 17:00

PETEK: 7:30 – 11.30

Za obisk se dogovorite na tel. številki 051-305-404.

ks.podbocje@krsko.si

 

Participativni proračun Občine Krško za leto 2022

MOJ PROJEKT – PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE KRŠKO ZA LETO 2022:

MED 15. MARCEM IN 15. APRILOM LAHKO ODDATE PREDLOGE

Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje

 Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Anton Petrovič je pojasnil, da je projektni predlog upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza naslednjim kriterijem oz. merilom:

1.Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.

2.Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.

3.Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.

4.Je skladen z nalogami občine.

5.Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.

6.V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško.

7.Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.

8.Je finančno ovrednoten praviloma do 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma do 30.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Kdo lahko sodeluje?

1.Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.

2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

3.Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

Kako oddati projektni predlog?

Predlogi morajo biti do najkasneje 15. 4. 2021 do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali na obrazcu, ki bo na voljo v sprejemni pisarni Občine Krško, po navadni pošti na naslov Občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.

Glasovanje

Glasovanje bo potekalo na spletni strani Občine Krško ali v sprejemni pisarni Občine Krško  od 4. 6. 2021 do vključno 11. 6. 2021.

PRILOGA 1:

Seznam 26 projektov, izglasovanih v letu 2019, ki jih je Občina Krško izvedla v letu 2020. Izvedeni so bili vsi projekti, razen projekta Zbornik Spregledane, ki bo zaključen v tem letu.

 Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica

 • Ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno-Presladol
 • Zunanji fitnes v športnem parku, Sp. Stari Grad – Spodnja Libna
 • Javno dostopen defibrilator (AED), Zdole
 • Ureditev igrišča za ulično vadbo »street workout«, Dolenja vas
 • Ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole
 • Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka
 • Postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka
 • Postavitev klopi ob GD Raka, Raka
 • Obnova starih avtobusnih postajališč, Raka
 • Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva,… Senovo
 • Postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki,Koprivnica
 • Stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in ZP na Senovem
 • Igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo
 • Javno dostopen defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica
 • Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško
 • Zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško
 • Ureditev Josipininega parka, Krško
 • Obnova prehodov – krških gas, Krško
 • Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog
 • Postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, VelikiPodlog
 • Obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog
 • Ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog
 • Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem
 • Zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem
 • Park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše

PRILOGA 2:

20 projektov, izglasovanih v letu 2020, ki jih bo Občina Krško izvedla v letu 2021.

 • Preplastitev igrišča pri vrtcu Brestanica, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
 • Postavitev naprav za ulično vadbo, Rožno-Presladol, predlagatelj Dejan Prosenik
 • Razvoj športnega turizma (izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica, predlagatelj Luka Šebek
 • Postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji HE Krško – Rožno, predlagatelj Anej Vovčak
 • Nadgradnja fitnes naprav v športnem parku ŠD Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek
 • Ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas, predlagatelj Matej Libenšek
 • Sprehajališče okoli raškega gradu, Raka, predlagatelj Martin Lešnjak
 • Ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri Domu XIV. divizije Senovo, Senovo, predlagatelj Rahman Fazlič
 • Pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici 6, 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • Nabava športne opreme za oživljanje starega mestnega jedra, Krško, predlagateljica Andreja Petan
 • Zbornik Šport v občini Krško - prvo stoletje, predlagateljica Mojca Kožuh
 • Ureditev klopi in miz ter košev pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
 • Namestitev dveh gugalnic pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
 • Ureditev travnatega igrišča v Šutni, Podbočje, predlagatelj Saša Šavrič
 • Obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
 • Postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin
 • Namestitev igral v Žadovinku, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Mlakar
 • Ureditev stoletnih pešpoti v KS Leskovec pri Krškem, predlagatelj Dejan Sevšek
 • Izgradnja in urejanje okolice za postavitev zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
 • Postavitev igral na prostem ob gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič

 

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?